- KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Chovatelství
 
 


Chovatelství se řídí chovatelským řádem KPaCHP z.s.
 a řádem ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie. 
Oba tyto dokumenty naleznete v sekci  Ke stažení.

KPaCHP upozornění: kdo ještě nemá knihu odchovů a knihu krytí u zbonitovaných pudlů,
 nechť si ji vyžádá u hlavního poradce chovu e-mailem:
Petra Richterová
mobil: +420 777 333 952

email: petra.best@email.cz

Upozornění KPaCHP pro majitele chovných fen: u vrhů, kde nebyla nařízena přejímka vrhu,
 platí stále jako minimální věk k odběru štěňat 50 dní (cca. 8 týdnů)Chovatelský řád KPaCHP z.s.Zápisní řád KPaCHP z.s. - oběh chovatelské dokumentace

Zápisní řád KPaCHP z.s. je vyhotoven v souladu se Zápisním řádem ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, jež je jeho součástí a respektuje ustanovení těchto řádů.
Nedílnou součástí Zápisního řádu KPaCHP z.s. je příručka "Řízení chovu" ve smyslu navazujících předpisů a řádů klubu.


1. Chovní jedinci

Úspěšným absolvováním bonitace s veterinárním oftalmologickým vyšetřením (nebo prcd-PRA OptiGen test), PL a u velkých pudlů oftalmologické vyšetření a DKK se jedinec stává chovný. U vyšetření češky (PL) a vyšetření kyčelního kloubu (DKK) od třetího stupně se jedinec stává nechovný. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké displazie kyčelních a loketních kloubů, luxace pately.

Chovní jedinci, po kterých se prokáže opakovaný výskyt genetických a jiných závažných vad, které eventuelně vedou i k úhynu potomstva, budou veterinárně vyšetřeni a výsledek zašle majitel na adresu HPCH.

U chovných jedinců je nutné provést přeregistraci, což znamená, zapsat /tzv.přeregistrovat/  jej do seznamu chovných jedinců.
U chovných psů - samců se odesílá  po bonitaci.
U fen probíhá automatická přeregistrace až po jejím prvním vrhu, kdy se rodokmen matky zasílá současně se žádankou o vystavení rodokmenů štěňat /formulář Přihláška k zápisu vrhu  /
 Přeregistraci provádí na základě originálu bonitační karty a PP plemenná kniha ČMKJ Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 - Chodov 
Chovatel musí být majitelem chráněného názvu chovatelské stanice - vyřizuje ČMKU, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy, 182 53

2. Vystavení krycího listu

Při splnění všech náležitostí bude pro chovatele vystaven krycí list na základě žádosti (část pro chovatele a část pro majitele krycího psa) a formuláře Hlášení vrhu a Přihláška k zápisu štěňat. Všechny tyto doklady budou zaslány na adresu chovatele.

3. Krycí list

O krycí list (dále jen KL) chovatel žádá minimálně 1 měsíc před předpokládaným termínem krytí na adrese příslušného poradce chovu. Žádost musí být doložena dokladem o zaplacení a kopií dokladu o chráněném názvu chovatelské stanice. V případě, že nebude dodržena lhůta jednoho měsíce, bude žádost brána jako expresní za zvýšený poplatek. Platnost krycího listu je maximálně 12 měsíců. OPCH je oprávněn návrh chovatele nedoporučit či zakázat – hlavně v případě, že by bylo ohroženo zdraví potomstva; chudozubá fena může být kryta pouze plnochrupým psem. U zahraničního krytí musí chovatel doložit fotokopii PP psa a doklad o chovnosti dle příslušné země. Pes musí mít platné oftalmologické vyšetření (ne starší než 1 roku ), prcd-PRA OptiGen test, PL a u  velkých pudlů rtg  DKK.
K žádosti o KL je třeba přiložit oftalmologické vyšetření DOV ne starší jeden rok, obou rodičů, nutné  vzhledem k výskytu očních onemocnění během života./dědičná cataracta/....genetické vyšetření PRA toto oční vyšetření nezastupuje!

4. Kniha krytí

Každý majitel má povinnost vést knihu krytí pro každého krycího psa samostatně a chovatel knihu odchovů pro každou chovatelskou stanici. Kontroly těchto knih je možné provádět kdykoliv z nařízení předsednictva KPaCHP z.s. nebo hlavního poradce chovu. Knihy krytí a knihy odchovů budou vydávány při bonitaci nebo na vyžádání u hlavního poradce chovu.

5. Ohlášení krytí

Po uskutečnění krytí majitel krycího psa do sedmi dnů po krytí zasílá svůj díl KL spolu s dokladem o zaplacení krycího poplatku na adresu hlavního poradce chovu.

6. Hlášení vrhu

Chovatel je povinen po vrhu vyplnit formulář Hlášení vrhu a Přihlášku k zápisu štěňat.
V termínu do 14.dnu od data vrhu odesílá chovatel na adresu hlavního poradce chovu tyto doklady:
1.přihlášku k zápisu štěňat
2.hlášení vrhu
3.svou část KL
4.v případě prvního vrhu v chovatelské stanici originál osvědčení o chráněném názvu.
5.v případě prvního vrhu feny originál jejího průkazu původu.
6.kopie přílohy PP rodičů a všechny tituly rodičů, které chovatel chce mít zapsány v PP štěňat.

7. Zápis štěňat

V průběhu následujícího období KPaCHP z.s. zajistí čísla zápisu, která budou potvrzená na Přihlášce k zápisu štěňat. Přihláška k zápisu štěňat bude zaslána zpět na adresu chovatele již prostřednictvím  ČMKJ Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 - Chodov .

8. Označení mikročipem

Od 1.1.2005 musí být štěňata označena mikročipem normy ISO platné v EU.

9. Čipování

Chovatel po obdržení Přihlášky k zápisu štěňat s vyznačenými zápisovými čísly nechá štěňata očipovat veterinárním lékařem. Čipování musí být uvedeno na Přihlášce k zápisu štěňat v příslušné kolonce vypsáním plného čísla čipu a potvrzením veterinárního lékaře o aplikaci mikročipu.

10. Předání kódů

Chovatel spolu s ostatními doklady zašle HPCH nálepky s čárovými kódy mikročipů pro nalepení do PP štěňat.

11. Přejímka vrhu - nařízená

V případě nařízené přejímky vrhu komise zároveň za pomoci čtecího zařízení zkontroluje existenci a číslo čipu u každého štěněte, vystaví protokol, potvrdí přejímku vrhu v Přihlášce k zápisu štěňat a oba doklady včetně čárových kódů mikročipů zasílá na adresu hlavního poradce chovu.

12. Kontrola PP štěňat

Hlavní poradce chovu potvrdí správnost Přihlášky k zápisu štěňat a zasílá na adresu ČMKJ k vystavení PP štěňat. Při nesprávném vyplnění či chybějícím potvrzení veterinárního lékaře nebo přejímací komise, má hlavní poradce chovu právo pozastavit vystavení PP štěňat. Přihlášku zasílá chovateli zpět k doplnění chybějících údajů. Hlavní poradce chovu má právo nařídit mimořádnou kontrolu vrhu!

13. Povinná  a doporučená preventivní zdravotní vyšetření 

a) velcí pudlové 

Povinné oftalmologické vyšetření  u očního specialisty, vystavený certifikát předložit u bonitace
Povinné vyšetření dysplazie kyčelního kloubu rtg  může být provedeno libovolným veterinárním lékařem, který musí mít příslušnou odbornou otopedickou atestaci, vystavený certifikát o výsledku předložit u bonitace

-doporučená genetická vyšetření  na dědičná onemocnění velkých pudlů k bonitaci

Neonatální encefalopatie /NEWS-https://www.genomia.cz/cz/test/news// ,
Degenerativní Myelopatie /DM - https://www.genomia.cz/cz/test/dm/ /,
von Willebrandova nemoc /VWD typ I -https://www.genomia.cz/cz/test/vwd1/ /
Chovatelé prosíme pozor!
před plánovaným spojením je chovatel velkého pudla povinnen doložit tyto provedené genetické testy s negativním výsledkem, a to alespoň u jednoho z jedinců plánovaného spojení /nebo negativních testů obou jeho rodičů/.
Klub přistoupil od 1.1.2019 k preventivnímu opatření vzhledem k plošnému výskytu jedinců- přenašečů a zvyšujícímu se riziku s ohledem na zdraví budoucího potomstva páru.

dále:
- oční genetické vyšetření PRA-prcd, PRA-rcd4 ....obě onemocnění vyskytující se u velkých pudlů
- kardiologické vyšetření před chovem k vyloučení srdečních vad vyskytujících se u velkého rázu pudla,
možné kontakty na veterináře specializující se na kardiologii na dotaz u poradců chovu.


provádí v ČR laboratoře :


b) toy, trpasličí, střední 

Povinně - prcd-PRA OptiGen test, luxace kolenního kloubu toto vyšetření může být provedeno libovolným veterinárním lékařem, který musí mít příslušnou odbornou ortopedickou atestaci, vystavené  certifikáty na obě vyšetření  je nutno předložit u bonitace

poznámka: 
Při větším počtu barev v rodokmenech ( dle dohledání v databázích ), bude v individuálnich případech požadován genetický test pro možný přenos další standardní barvy srsti, a to  pouze na požádání o doložení příslušným poradcem chovu, či HPCH
Týká se pouze standardních barev, ne vícebarevných.


14. Výjimky

Výjimky z tohoto řádu může učinit pouze předsednictvo KPaCHP z.s. spolu s chovatelskou komisí.

15. Závěrečné ustanovení

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu KPaCHP z.s. chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek nevystavení PP. Při hrubém porušení a nerespektování tohoto řádu může být výše uvedený majitel vyloučen z KPaCHP z.s..

Návrh Zápisního řádu vypracovala chovatelská komise a předložila předsednictvu KPaCHP z.s. ke schválení.

Předsednictvo KPaCHP z.s. schválilo novelizaci zápisního řádu dne 9.8.2007.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky