GDPR - KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GDPR

GDPR
 
Vážená paní, pane

v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR bych Vás chtěla informovat o novinkách, které pro nás i pro Vás z tohoto nařízení vyplývají. Ačkoliv je e-mail trochu delší, považujeme za správné informovat Vás o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme.


Co je GDPR
Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

V souvislosti s nutností adaptovat český právní řád na obecné nařízení vyvstane nutnost upravit některé dílčí aspekty nezbytné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů na zákonné úrovni. Je to z toho důvodu, že obecné nařízení například umožňuje, aby se v jím definovaných případech členský stát odchýlil od úpravy v obecném nařízení nebo dokonce i stanovuje, že některé aspekty mají být upraveny ve vnitrostátním právu členského státu. Nepůjde již ale o svébytný zákon, ale jen o doplňkový k obecnému nařízení, dotvářející komplexní úpravu ochrany osobních údajů při jejich zpracování a to např. i v oblasti zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti atd. Návrh adaptačního zákona je již v legislativním procesu a je dostupný veřejnosti.

Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku) a tudíž i sjednocující účinek právní úpravy, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a v předchozí větě třech vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí obecného nařízení.

Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation. (Čerpáno z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů).


K čemu Vámi svěřené údaje používáme
Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě pro tvorbu matriky, katalogů a posudků, udělování šampionátů, dále k pořizování fotografické dokumentace a jejího zveřejňování. S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci.


Díky svěřeným kontaktním údajům Vám můžeme pravidelně dávat vědět o aktualitách jako jsou třeba uzávěrky nových výstav či klubové akce.

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují. Jejich aktuální seznam můžete vždy nalézt na tomto odkazu.


Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena), b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a/nebo c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností.

Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste v kontaktu, Vaše údaje do 3 let od posledního kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o poplatcích, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).

Jaké údaje evidujeme

Pomocí pravidelných kontrol a dalších nástrojů usilujeme, aby byly Vámi uvedené údaje vždy aktuální. Budeme Vám ovšem velmi vděční, pokud dojde ke změně Vašich osobních údajů, abyste nás kontaktovali.

Pokud nechcete, abychom Vaše údaje dále zpracovávali, napište nám a my zjednáme nápravu.

O svých údajích rozhodujete jen Vy
Vaše práva:
•právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (KPaCHP, z.s.) zpracovává,
•právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
•právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
•právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
•právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na adrese kpachp@centrum.cz


S pozdravem a přáním krásného dne

Vlasta Grunfeldová
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky