- KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

o nás
 
 
Stanovy KPaCHP, z.s.

I. Vznik spolku
S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ) se od 01.01.2014 sdružení občanů, založené 07.09.1999 dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a registrované Ministerstvem vnitra ČR pod názvem Klub přátel a chovatelů pudlů-občanské sdružení, s přiděleným identifikačním číslem IČ 005 39 872, považuje ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 NOZ za spolek, založený dle ustanovení § 214 a násl. NOZ a zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 572.

II. Identifikace spolku – název, sídlo
Název spolku: Klub přátel a chovatelů pudlů, z.s. ve zkratce KPaCHP, z.s.
Sídlo spolku: Unhošť
adresa sídla spolku: Unhošť, V.Šefčíka 1064, PSČ 273 51
IČO: 005 39 872
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku Městského soudu Praha pod sp. zn. L 572.

III. Účel, cíle a činnost spolku
Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem členů spolku, sdružených za účelem naplňování společných zájmů členů a cílů spolku - podpora a rozšiřování chovu pudlů a jejich šlechtění. Chovatelská činnost spolku se vztahuje na území České republiky. Spolek je členem mezinárodní kynologické organizace FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty.
Cílem spolku je sdružovat chovatele a přátele psů, zejména plemene pudl, podporovat rozšiřování chovu pudlů pouze s průkazem původu a jejich šlechtění v souladu se standardy FCI a navazujícími předpisy spolku.
Cíle a účel spolku jsou naplňovány zejména prostřednictvím následujících činností:
• vytvářením podmínek, propagací a usměrňováním čistokrevného chovu pudlů v souladu se směrnicemi FCI, chovatelským a zápisním řádem
• spoluprací s ostatními spolky, kluby a kynologickými organizacemi
• šlechtěním barevných variet pudla, dosud neuznaných FCI, včetně národních plemen
• vedením příslušných evidencí chovů
• organizováním bonitací, výstav, společenských akcí, přednášek, výcviku pudlů a jiných zájmových akcí
• odborným vzděláváním členů spolku, podporou rozšiřování znalostí poradců chovu a posuzovatelů exteriéru pudlů, navrhováním nových adeptů na posuzovatele exteriéru pudlů a vytvářením podmínek pro další generace mladých chovatelů
• spoluprací s orgány státní správy a samosprávy v oblasti ochrany přírody a zvířat, zejména psů
• organizováním poradenské činnosti a vzdělávání členů v otázkách obecné péče o psa, zejména se zřetelem k chovu pudlů, účastí na výstavách, výcviku apod.
• organizováním spolkového života po společenské i kulturní stránce, s ohledem na cíle a zájmy spolku a etiku chovu pomáhat v zastupování členů klubu vůči veřejnosti, úřadům a ostatním kynologickým organizacím
• vytvářením a řádnou péčí a správou majetkových hodnot spolku potřebných k plnění spolkových činností
• vydáváním a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších výchovně-vzdělávacích materiálů.
Spolek jako vedlejší činnost vykonává obory činnosti náležející do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Účelem vedlejší činnosti je vždy jen podpora hlavních činností v souladu s účelem spolku ve smyslu těchto stanov a účelné hospodářské využití majetku spolku.
IV. Členství ve spolku, práva a povinnosti členů
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce.
Členství ve spolku vzniká na základě doručení písemné přihlášky uchazeče, schválení členství výborem spolku, zaplacením vstupního členského příspěvku a vyslovením písemného souhlasu uchazeče se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku. Valná hromada spolku rozhoduje na svém nejbližším zasedání o případném odvolání uchazeče proti rozhodnutí výboru o neschválení členství. Předložením přihlášky a schválením členství člen spolku souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřebu a evidenční účely spolku dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Členství vzniká též přijetím čestného členství, které navrhuje výbor spolku a schvaluje valná hromada.
Členství ve spolku zaniká zejména dobrovolným vystoupením člena - členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; nezaplacením členských poplatků dle podmínek stanovených zákonem (§ 238 NOZ); vyloučením člena za podmínek stanovených zákonem (§ 239 a násl. NOZ); zrušením nebo zánikem spolku; dalšími způsoby, uvedenými v zákoně.
Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí pověřený člen výboru spolku. Zápis nového člena do seznamu provede ve lhůtě třiceti (30) dnů od vzniku členství, výmaz člena ze seznamu provede ve lhůtě třiceti (30) dnů od zániku členství. Seznam členů je neveřejný. Spolek je povinen vydat ve lhůtě patnácti (15) dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
Každý člen spolku má zejména právo podílet se na činnosti spolku, účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním; být pravidelně informován o dění ve spolku; podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době; volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku; žádat o výpis ze seznamu členů; nahlížet do zápisů z jednání orgánů spolku.
Každý člen spolku má zejména povinnost platit členské příspěvky ve výši určené pro příslušný rok výborem spolku; chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku; dodržovat stanovy spolku a navazující předpisy spolku a plnit usnesení orgánů spolku; aktivně se podílet na činnosti spolku; pravidelně se informovat o dění ve spolku.
Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určuje výbor spolku. Členský příspěvek je splatný vždy do 01.02. (prvého února) příslušného kalendářního roku. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout či snížit jeho výši, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor spolku. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena odložit, o odložení splatnosti rozhoduje výbor spolku. Členský příspěvek nehradí čestný člen spolku.
Členové spolku se mohou sdružovat v regionálních pobočkách. Tyto pobočky nemají však vlastní právní subjektivitu a samostatně se neregistrují. Regionální pobočky se ustavují z podnětu členů příslušného regionu a ve svém souhrnu nemusí pokrývat celé území České republiky. Výbor regionální pobočky je tříčlenný a je volen valnou hromadou pobočky nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Valné hromady poboček se konají minimálně 1x ročně, vždy však před konáním valné hromady spolku. Posláním regionálních poboček je zajištění větší aktivity členů spolku, např. podílením se na spolkových výstavách v regionu, propagací činnosti spolku, získáváním sponzorů a sponzorských darů i z řad chovatelských stanic atd.

V. Orgány spolku
Orgány spolku jsou valná hromada, výbor, předsednictvo a kontrolní komise.
Funkční období volených orgánů je tři (3) roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu, který je volí. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu. Členem volených orgánů spolku nemůže být člen jiné korporace, kynologického spolku či organizace, zabývající se chovem psů, zejména pudlů.
Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží zejména: určit hlavní zaměření činností spolku; rozhodovat o změně stanov; schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku; schvalovat výsledek hospodaření spolku; volit a odvolávat členy výboru spolku; volit a odvolávat členy kontrolní komise spolku; jmenovat likvidátora při zániku spolku; hodnotit činnost orgánů spolku i jejich členů. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
Valná hromada je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Z podnětu nejméně jedné třetiny členů spolku nebo kontrolní komise musí být svolána valná hromada do třiceti dnů; poté může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně patnáct (15) dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání lze odvolat nebo odložit.
Každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nejméně jedné desetiny (1/10) všech členů spolku; usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí valné hromady o zrušení či přeměně spolku je nutný souhlas nejméně tří čtvrtin (3/4) všech členů spolku. Jednání řídí předsedající, zvolený na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem dle pozvánky. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti (30) dnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Připouští se korespondenční hlasování - hlasování „per rollam“. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle s návrhem usnesení předsednictvo spolku nebo jím pověřená osoba členům spolku; postačí doložené zaslání elektronickou cestou. Člen spolku se k návrhu usnesení vyjádří nejpozději do 20 dnů od jeho doručení a to takovým způsobem, aby bylo jasné, zdali s návrhem usnesení souhlasí, nesouhlasí, či se zdržuje hlasování. Pokud se člen spolku v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je doručeno v elektronické podobě na e-mailovou adresu spolku nebo v listinné formě na adresu sídla spolku souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu příslušné usnášení schopné většiny členů spolku. Pokud marně uplyne lhůta tří týdnů od odeslání návrhu věci, a počet odpovědí členů spolku nedosáhne příslušné většiny, může výbor postupovat jako v případě náhradního zasedání valné hromady. V tomto případě se pro rozhodnutí o případném souhlasu či zamítnutí použije přiměřeně ustanovení o přijetí usnesení náhradní valné hromady. Na nejbližším zasedání valné hromady informuje předsednictvo spolku o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání valné hromady. Hlasováním per rollam nelze rozhodnout o změně stanov spolku, zrušení spolku nebo o jeho přeměně.
Výbor spolku
Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě spolku. Výbor má minimálně pět (5) členů, vykonávajících funkce předsedy, místopředsedy, ekonoma, matrikáře, hlavního poradce chovů, referenta pro výstavnictví, redaktora pro mediální prezentaci, referenta pro regionální pobočky, referenta pro mimovýstavní aktivity. Funkce mohou být kumulovány.
Do působnosti výboru náleží zejména svolávat valnou hromadu; přezkoumávat a schvalovat rozpočet spolku a roční účetní závěrku hospodaření spolku; publikovat v rámci spolku výsledky činnosti a hospodaření; dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku; přijímat členy spolku a rozhodovat o jejich vyloučení; rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků, odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody; schvalovat interní organizační normy spolku. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními valné hromady po celé své funkční období. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku. Výbor je svoláván předsednictvem podle potřeby, zasedání je usnášeníschopné pouze za účasti většiny členů, jejich hlasy mají stejnou váhu, rozhoduje většina hlasů zúčastněných členů. Členové výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. Odměnu za výkon funkce člena výboru stanoví valná hromada.

Předsednictvo spolku
Kolektivním statutárním orgánem spolku je předsednictvo spolku. Předsednictvo má tři (3) členy, tvoří jej předseda, místopředseda a další člen spolku. Členové předsednictva jsou voleni výborem spolku. Funkce člena předsednictva zaniká skončením členství ve výboru nebo odvoláním člena výborem spolku. Valná hromada spolku rozhoduje na svém nejbližším zasedání o případném odvolání člena předsednictva proti rozhodnutí výboru o odvolání. Spolek zastupuje každý člen předsednictva samostatně. Předsednictvo naplňuje rozhodnutí výboru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Předsednictvo jedná průběžně, připravuje podklady pro jednání výboru.
Kontrolní komise
Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. Kontrolní komise má 3 (tři) členy.
Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
Kontrolní komise je ze své činnosti zodpovědná valné hromadě.
Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.
Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími valné hromady a výboru.
Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech spolku, na základě vlastního rozhodnutí, kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsednictvu bez zbytečného prodlení.
O výsledku kontroly předá kontrolní komise písemnou zprávu předsednictvu, zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě. Všichni členové spolku, výbor a další orgány spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

VI. Majetek a hospodaření spolku
Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování účelu, poslání a cílů spolku. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku, naplňujících účel, poslání a cíle spolku. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, na úhradu vlastní správy spolku a na rozvoj a vedlejší činnosti spolku.
Spolek může vykonávat i vedlejší hospodářské činnosti a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických či právnických osob, to platí i pro členy spolku; výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce sjednaná na základě platných smluv. Prostředky mohou být rovněž použity se souhlasem valné hromady pro sociální či charitativní účely.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku a hospodaření s prostředky spolku zodpovídá výbor spolku, hospodaření probíhá na základě schváleného ročního rozpočtu spolku. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.
Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

VII. Závěrečná ustanovení
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku jakož i zánik spolku se řídí zákonem (NOZ) a těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a založeny ve sbírce listin spolkového rejstříku.
Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou spolku, konanou dne 26.06.2016.Praha, dne 26.06.2016


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky